Apropå aktuella lagförslag


Recommended Posts

  • Svar 83
  • Created
  • Senaste svar

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Posted Images

Det är så sjukt att det är svårt att finna ord för det. Och det är alltså dessa amerikaner som bestämmer vilka lagar, rättigheter och skyldigheter vi ska ha här i Sverige också. Vi borde hitta på något sätt att själva bestämma lite. Typ att alla svenskar skulle tillsammans kunna välja ut några personer som kan lyssna på våra viljor och tillgodose dem så bra som möjligt.

Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Vi borde hitta på något sätt att själva bestämma lite. Typ att alla svenskar skulle tillsammans kunna välja ut några personer som kan lyssna på våra viljor och tillgodose dem så bra som möjligt.

Bra idé! Vi skulle kunna kalla det folkstyre... eller demokrati, taget från grekiskans demos och kratos.

Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Det är så sjukt att det är svårt att finna ord för det. Och det är alltså dessa amerikaner som bestämmer vilka lagar, rättigheter och skyldigheter vi ska ha här i Sverige också. Vi borde hitta på något sätt att själva bestämma lite. Typ att alla svenskar skulle tillsammans kunna välja ut några personer som kan lyssna på våra viljor och tillgodose dem så bra som möjligt.

Egentligen är det utomjordingarna i Area 51 som bestämmer!

Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Bra idé! Vi skulle kunna kalla det folkstyre... eller demokrati, taget från grekiskans demos och kratos.

Klockrena namn! Jag tror vi har nånting riktigt stort på gång här. Men vi får kolla upp ordentligt med USA om det är ok först, man vill ju inte trampa någon på tårna.

Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Du har ju inget att dölja..!

Datalagringsdirektivet skulle Kardinal Richelieu (1585-1642) gillat...

"Om du ger mig sex rader skrivna av handen av de mest ärliga män, kommer jag hitta något i dem som kommer att hänga honom."

Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Brevet nedan läste jag på annat forum för ett par dagar sen.

lite fler 'fina lagförslag' och läsvärt: En utredning föreslår att svensk polis ska få begå brott i utredande syfte. Dessutom ska brottsprovokation utan åtal tillåtas http://www.dn.se/nyheter/sverige/svensk-polis-ska-fa-bega-brott

Brevet:

Hej #####,

Tack för ditt nya brev om det aktuella lagförslaget som gör att Sverige genomför EU:s så kallade datalagringsdirektiv från 2006. Breven till de folkpartister du hörde av dig till har överlämnats till mig.

Frågan om datalagringsdirektivet är viktig eftersom det måste göras en noggrann avvägning mellan två intressen. I en demokratisk rättstat har individen rätt till skydd för sin privata integritet. Samtidigt måste ett samhälle också kunna ingripa mot grov brottslighet, och i kampen mot brott blir det ibland nödvändigt att göra mer eller mindre långtgående intrång i integriteten: husrannsakan, telefonavlyssning och fängelsestraff. Samtidigt måste integritetsintrånget stå i proportion till hur allvarligt brottet är.

Tele- och Internetföretag har länge sparat sina kunders trafikuppgifter för att använda som underlag för fakturor. Det har inte funnits någon gemensam lagstiftning i Europa om hur länge företagen får spara sådana uppgifter, inte heller något krav på dem att göra det. Den 15 mars 2006 antogs ett EU-direktiv som skapar gemensamma regler om att operatörerna måste spara trafikuppgifter i minst sex månader och högst två år.

Det är mycket viktigt att betona att trafikuppgifter handlar om själva trafiken, inte om innehållet. De uppgifter som ska lagras svarar enkelt uttryckt på frågorna om vem som kommunicerade med vem, när det skedde, var de som kommunicerade befann sig och vilken typ av kommunikation som användes. Uppgifterna får inte avslöja innehållet i en kommunikation.

Trafikuppgifter handlar alltså t.ex. om vilket telefonnummer som ringts upp och hur länge samtalet varade, men däremot ger trafikuppgifterna ingen information om samtalet. På samma sätt kan trafikuppgifter ge information om huruvida en dator med ett visst IP-nummer varit uppkopplad mot nätet, men inte om vilka webbsidor som besökts.

Den nya lagen innebär inte heller att det byggs upp något gigantiskt central databas med sådana trafikuppgifter, vilket du antyder i ditt mejl. Tvärtom säger vi bestämt nej till den idén, just av integritetsskäl. Trafikuppgifterna ska ligga där de alltid har legat hos tele- och Internetföretagen själva.

Det är sedan bara i konkreta brottsutredningar som det kan bli aktuellt att begära utlämning av enskilda trafikuppgifter. Det finns stränga lagbestämmelser om i vilka lägen som polis eller åklagare kan begära fram trafikuppgifter och hur dessa uppgifter i så fall ska hanteras. Regeringen håller också på att se över dessa bestämmelser, bland annat av integritetsskäl.

Att lagring och utlämning av uppgifter regleras är därför inte automatiskt ett hot mot integriteten. Det beror på vilka villkor som ställs. Folkpartiet har fått gehör inom Alliansen för att Sverige ska välja så kort lagringstid som direktivet medger, sex månader. Därefter ska uppgifterna förstöras.

Trafikuppgifter har kunnat användas under många år i brottsutredningar, utan att detta har ansetts vara ett orimligt intrång in integriteten. Tvärtom har sådana uppgifter ofta varit helt nödvändiga för att kunna säkra bevisning om t.ex. vilka som varit delaktiga i ett grovt rån eller vilka som samarbetat i en narkotikasmugglingshärva.

Därför anser Folkpartiet att det är rimligt att trafikuppgifter ska lagras också i framtiden, så länge detta sker reglerat och polisens rätt att begära ut dem i varje enskilt fall prövas mot den enskildes anspråk på skyddad kommunikation.

Den lagstiftningen innebär alltså inte att något egentligt nytt inträffar. Snarare handlar den om att förebygga att tele- och Internetföretagen upphör att lagra uppgifter nu när allt fler företag övergår till enhetsfakturering i stället för fakturering på grund av trafikmängd.

Regeringen har medvetet tagit mycket lång tid på sig för att införa EU-bestämmelserna i svensk lag, just eftersom vi vill analysera konsekvenserna noga. Denna försening gör att Sverige har bötfällts i EU-domstolen, men vi har varit beredda att ta den kostnaden hellre än att riskera att lägga fram ett bristfälligt lagförslag som skulle kunna hota integriteten.

Regeringens lagförslag har också fått klartecken av lagrådet, som är den instans i det svenska rättsväsendet som ska förhandsgranska alla förslag till lagstiftning bland annat utifrån om de är förenliga med grundlagen och rättssäkerheten. Lagrådet skriver bland annat så här:

Till bilden hör [] att telefonbolagen sedan länge med abonnenternas tillstånd och med stöd i personuppgiftslagen (1998:204) och lagen om elektronisk kommunikation lagrar uppgifter i betydande mängd om telefon- och internettrafiken. Dessa uppgifter, som används av bolagen för fakturering av telefon- och internettrafik men också tjänar som underlag för marknadsföringsåtgärder, kan på begäran lämnas ut till de brottsbekämpande myndigheterna i den ordning som föreskrivs i rättegångsbalken och 6 kap. 22 § lagen om elektronisk kommunikation. Vad som är nytt i det remitterade förslaget är framför allt att den föreslagna lagringen blir obligatorisk.

Förslaget [från regeringen] överensstämmer i allt väsentligt med vad som föreskrivs i EU:s datalagringsdirektiv och får i överensstämmande delar anses utgöra ett med europeiska ögon försvarligt ingrepp i den personliga integriteten för att få till stånd nödvändiga brottsbekämpande åtgärder.

Jag hoppas att detta ger en bakgrund till den nya lagstiftningen. Du kan själv läsa mer på regeringens webbplats: http://www.regeringen.se/sb/d/13718/a/155471

Än en gång tack för att du tog kontakt!

Vänliga hälsningar

Martin Andreasson

Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
  • 2 weeks later...

Så här skall det se ut... något för bruntungorna i svensk riksdag att ta lärdom av!

Island - frizon för det fria ordet

:D

Ovanstående kan du glömma! Även om nu någon liten människorättskämpe tar upp kampen för det fria ordet.

Island var med och grundade NATO (1949).

När dom stora pojkarna höjer sina röster kommer Island att vika sig.

Dags att rätta in sig i ledet!

Det har hänt förr och kommer att fortsätta att hända.

Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Myndighetspost tillgänglig för främmande makt

Var femte myndighet hanterar sin e-post via utlandet, enligt en ny undersökning. Det innebär att främmande makt kan få tillgång till personuppgifter som är sekretessbelagda i Sverige.

Källa DN.se

Jag vet inte hur många sätt man kan vrida och vända på detta och komma fram till samma sak, integritetsfrågor måste börjas tas på allvar NU! Ändå verkar politiker ständigt hitta någon död vinkel ur vilken problemen tycks helt osynliga.

Redigerad av Nicklas
Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
  • 2 weeks later...

På Politikerbloggen.se har Christian Engström skrivit artikeln USA:s Twitter-razzia visar på datalagringens risker. Artikeln i sig är läsvärd men det är främst denna kommentaren till artikeln som jag vill dela med mig av. Sista stycket var kanske lite onödigt då han/hon i sin iver att väcka eftertanke drar lite vilda spekulationer men fram till det var det beaktningsvärt.

Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Nu har alla som som kan komma ifrån och bor i Stockholmsområdet möjlighet att hjälpa till!

Jag vet, det är en jäkla tidpunkt men Journalistförbundet anordnar en demonstration i morgon, mot Datalagringsdirektivet.

Läs mer....! http://www.sjf.se/portal/page?_pageid=53,14365570&_dad=portal&_schema=PORTAL&element_id=17035807

Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Det kan väl inte orsaka någon större skada att folk värnar om friheten och att människor som har vett att sköta sej får ha rätten till slippa bli buggade då man använder datorer vid dagligt bruk. Där reagerar säkerligen flertalet men samtidigt kan man inte åsidosätta en viss kontroll då det alltid finns risk för kriminella handlingar.

Tänk bara på hur vårt samhälle hade framstått utan polis?

Måste ju finnas saker som upprätthåller en viss ordning precis som moderatorer behövs på ett forum så kan inte ett samhälle fungera utan lag och rätt.

Till-lika hade flertalet idag fungerande statsskick inte existerat om det heller inte hade funnits en militär förmåga i dessa länder. Tar vi t.ex Sverige så har vi ju till vissa delar valt att förlägga den militära kapaciteten med mer tyngdpunkt åt den polisiära sidan.

I slutänden så handlar detta inte om något annat än en fråga med viss modifikation för "hur och var" ska man dra dessa gränslinjer omkring t.ex Datalagringsdirektivet då både rättvisa och vanligt folk ska premieras i frågan. Ju mer mark vi vinner vad gäller kunna hålla på vår fria integritetsrätt, lika mycket vinner den kriminella sidan.

Och då är det ju lätt att ta parallellen terrorattentat som skett och upptrappningen som efteråt skett på bl.a flygplatser som en jämförande faktor.

Sedan har vi också alla dem krafter i den här historien som tjänat på publiciteten.

Populärjournalistiken med dess anhängare smyger i vassen så de bara visslar om de.

Älskad läsning för bl.a kvällstidningsfolk där bara namnet Julian Assange påminner om en maträtt "Lasange" Vet dock inte om han smakar lika gott :)

För & inte tala om hur politiker och lobbygrupper hakat på strömkablarna.

I min mening råder stötrisk & viss försiktighet bör iaktagas.

Salt vid matlagning smakar oftast bäst ;)

Redigerad av Opptokoppter
Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Att använda kriminalitet som ett argument för att avlyssna ett helt folk, verkar ju en aning överdrivet!

Men så klart, i Sverige kryllar det av skurkar!

Varför inte införa ett totalitärt styre, där alla i befolkningen blir angivare till staten!

Stasi hade väl ngt recept på detta!

Nej ett trist kapitel i överbeskydderi och överförmynderi!

G W B II, gillar nog detta!

Så låt oss se över axeln, det kan ju finnas en skurk bakom ryggen!

Mvh

Mats H

Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Att använda kriminalitet som ett argument för att avlyssna ett helt folk, verkar ju en aning överdrivet!

Finner det märkligt att den demokratiska staten inte drar lärdomar från den totalitära staten.

Totalitära styren har alltid haft stora problem med korruption/organiserad brottslighet.

Totalitära styren har under dekader använt massavlyssning/datalagring som har visat sig vara ineffektivt och värdelöst.

Den demokratiska staten har under senaste tiden haft stora framgångar när myndigheter samverkar i riktade

brottsuttredningar. Där indikationer finns för brottslig verksamhet.

Hör och häpna så är det Skatteverket som varit mest framgångrik mot den organiserade brottsligheten.

Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Hör och häpna så är det Skatteverket som varit mest framgångrik mot den organiserade brottsligheten.

Ja, Al Capone dukade ju under pga IRS, inte det svenska Skatteverket, men ändå!

Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Bahnhof anonymiserar fildelning

Nätoperatören Bahnhof kommer att anonymisera sin datatrafik för att gå runt det datalagringsdirektiv som regeringen är på väg att genomföra.

I vårt fall planerar vi att låta vår trafik gå igenom en VPN-tjänst, säger Jon Karlung, vd för Bahnhof till P 3 Nyheter.

Det innebär att bolaget inte själv kan se vad deras kunder gör på nätet och därmed blir informationen ointressant för polisen.

http://www.dn.se/nyheter/sverige/bahnhof-anonymiserar-fildelning

Förhoppningsvis följer andra operatörer efter. I protest och för skydda svenska medborgares rätt till integritet från utlänska myndigheters intressen och snokande.

Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Bahnhof anonymiserar fildelning

Nätoperatören Bahnhof kommer att anonymisera sin datatrafik för att gå runt det datalagringsdirektiv som regeringen är på väg att genomföra.

I vårt fall planerar vi att låta vår trafik gå igenom en VPN-tjänst, säger Jon Karlung, vd för Bahnhof till P 3 Nyheter.

Det innebär att bolaget inte själv kan se vad deras kunder gör på nätet och därmed blir informationen ointressant för polisen.

http://www.dn.se/nyheter/sverige/bahnhof-anonymiserar-fildelning

Haha snacka om vinklad rubrik. Jag kan tänka mig att åtminstone ett par av Bahnhos abonnenter gör annat än att fildela med sina uppkopplingar, åtminstone ibland...

Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Så försvann 90 procent av Egyptens internet

http://www.dn.se/nyheter/varlden/sa-forsvann-90-procent-av-egyptens-internet

Handlar om den egyptiska nedstängning av nätet men lite om sverige, datalagringsdirektivet mm

"Bahnhofs VD, Jon Karlung som är kritisk till den alltmer statliga kontrollen över nätet, ser paralleller till det som händer i Egypten med tidigare inskränkningar av nätanvändningen som skett i nationer som Burma, Iran och Thailand jämför också med utvecklingen i Sverige.

Den här horisontella kommunikationen mellan medborgarna skrämmer makthavarna. De vill ha kontroll på vad folk säger till varandra. Jag var senast i tisdags på ett möte med svenska myndigheter som i och med datalagringsdirektivet önskar att vi ska erbjuda gränssnitt för hur myndigheter lättare ska kunna söka efter den information de vill ha.

Hade Egypten haft tillgång till sådan övervakning som Sverige redan har och sådana lagar som är på väg att föras in så hade de kunnat kväsa det egyptiska upproret redan från början, hävdar Jon Karlung"

Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Jaja men det är ju Egypten. Sådant kan aldrig hända i Sverige för här har vi ju ordentliga demokratiska snälla politiker vid makten! Eller hur... Hoppas vi hinner organisera statskuppen innan de lärt sig hur de stänger Internet.

Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gäst
Svara i detta ämne...

×   Du har klistrat in innehåll med formatering.   Ta bort formatering

  Only 75 emoji are allowed.

×   Din länk har automatiskt bäddats in.   Visa som länk istället

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Laddar...