Jump to content

Installera Återställningskonsollen som startalternativ [Windows XP]


Venoms

Recommended Posts

Återställningskonsollen används när operativsystemet inte startar på rätt sätt eller inte alls.

Microsoft rekommenderar endast avancerade användare att använda återställningskonsollen.

Microsoft rekommenderar att du inte använder Återställningskonsolen förrän du har försökt med felsäkert läge och andra startalternativ.

Du bör kunna använda grundläggande kommandon för att identifiera och lokalisera drivrutiner och filer som vållar problem.

Du måste även vara administratör för att kunna installera eller använda återställningskonsollen.

Anvisningen nedan är beskriven för datorer med windows XP med sp1 installerat.

Har du en windowsCD med integrerat sp2, fungerar det på samma sätt.

Får du ett felmeddelande vid installationen pga att filerna på datorn är nyare än de på cd'n, följ alternativa metoderna längre ner.

Så här installerar du Återställningskonsolen:

1. Sätt in Windows XP-CD:n i CD-ROM-enheten.

2. Klicka på Start och sedan på Kör.

3. Skriv d:i386winnt32.exe /cmdcons i rutan Öppna, där d är enhetsbokstaven för cd-enheten.

4. En dialogruta för Windows installationsprogram visas med en beskrivning av Återställningskonsolen. Bekräfta installationen genom att klicka på Ja.

5. Starta om datorn. Nästa gång du startar datorn visas "Återställningskonsolen för Microsoft Windows" på Start-menyn.

Använda Återställningskonsolen:

Med hjälp av Återställningskonsolen kan du aktivera och inaktivera tjänster, formatera enheter, läsa och skriva data på lokala enheter (även sådana som är formaterade för NTFS) och utföra många andra administratörsuppgifter. Återställningskonsolen är särskilt användbar om du behöver reparera datorn genom att kopiera en fil från en disk eller CD-ROM-skiva till hårddisken, eller om du behöver konfigurera om en tjänst som hindrar datorn från att starta på rätt sätt.

Så här kör du Återställningskonsolen från CD-ROM-skivan för Windows XP:

1. Sätt in CD-ROM-skivan i CD-ROM-enheten, och starta sedan om datorn.

2. När skärmen "Välkommen till installationsprogrammet" visas startar du Återställningskonsolen genom att trycka på R.

3. Om du har en dator med flervalsstart väljer du installationen du vill komma åt från Återställningskonsolen.

4. Skriv in administratörslösenordet när du uppmanas att göra det. Om det inte finns något administratörslösenord trycker du bara på RETUR.

5. Skriv lämpliga kommandon för diagnos och reparation av Windows XP-installationen i Kommandotolken.

        Om du vill se en lista över kommandon som är tillgängliga i Återställningskonsolen skriver du "recovery console commands" eller "help" i Kommandotolken och trycker på RETUR.

        Om du vill veta mer om ett visst kommando skriver du "help" i kommandotolken och trycker på RETUR.

6. Avsluta Återställningskonsolen och starta om datorn genom att skriva "exit" vid kommandotolken och trycka på RETUR.

Tillgängliga kommandon:

I listan beskrivs tillgängliga kommandon för Återställningskonsolen:

Attrib ändrar attribut för en fil eller underkatalog.

Batch kör kommandon som du anger i textfilen, Inputfile. Outputfile innehåller utdata för kommandona. Om du utesluter parametern Outputfile visas utdata på skärmen.

Bootcfg ändrar Boot.ini-filen för startkonfiguration och återställning.

CD (Chdir) fungerar endast inom systemkatalogerna för den aktuella Windows-installationen, flyttbara media, rotkatalogen på valfri hårddiskpartition eller de lokala installationskällorna.

Chkdsk Med växeln /p körs Chkdsk även om enheten inte flaggas som skadad. Med växeln /r lokaliseras skadade sektorer och läsbar information återställs. Den här växeln förutsätter /p. Chkdsk kräver   Autochk. Chkdsk letar automatiskt efter Autochk.exe i startmappen. Om filen inte hittas i startmappen sker en sökning på installations-CD:n för Windows 2000. Om installations-CD:n inte kan hittas efterfrågas platsen för Autochk.exe.

Cls tömmer skärmen.

Copy kopierar en fil till en målplats. Normalt kan målet inte vara flyttbara media, och jokertecken kan inte användas. Vid kopiering av en komprimerad fil från installations-CD:n för Windows 2000 expanderas filen automatiskt.

Del (Delete) tar bort en fil. Fungerar inom systemkatalogerna för den aktuella Windows-installationen, flyttbara media, rotkatalogen på valfri hårddiskpartition eller de lokala installationskällorna. Normalt kan jokertecken inte användas.

Dir visar en lista över alla filer, även dolda filer och systemfiler.

Disable inaktiverar en Windows-systemtjänst eller en Windows-drivrutin. Variabeln tjänst_eller_drivrutin är namnet på tjänsten eller drivrutinen du vill inaktivera. När du använder detta kommando för att inaktivera en tjänst, visas tjänstens ursprungliga starttyp innan typen ändras till SERVICE_DISABLED. Anteckna den ursprungliga starttypen, så att du kan använda kommandot enable för att starta om tjänsten.

Diskpart hanterar partitioner på hårddiskvolymer. Med alternativet /add skapas en ny partition. Med alternativet /delete tas en befintlig partition bort. Variabeln device är enhetsnamnet på en ny partition (till exempel deviceharddisk0). Variabeln drive är enhetsbeteckningen för en partition som tas bort (till exempel D). Partition är det partitionsbaserade namnet på en partition som tas bort (till exempel deviceharddisk0partition1) och kan användas i stället för variabeln drive. Variabeln size är den nya partitionens storlek i megabyte.

Enable aktiverar en Windows-systemtjänst eller en Windows-drivrutin. Variabeln tjänst_eller_drivrutin är namnet på tjänsten eller drivrutinen du vill aktivera, och starttyp är starttypen för en aktiverad tjänst. För starttypen används något av följande format:

SERVICE_BOOT_START

SERVICE_SYSTEM_START

SERVICE_AUTO_START

SERVICE_DEMAND_START

Exit avslutar Återställningskonsolen och startar om datorn.

Expand expanderar en komprimerad fil. Variabeln source är filen du vill expandera. Normalt kan jokertecken inte användas. Variabeln destination är katalogen för den nya filen. Normalt kan målet inte vara flyttbara media, och det kan inte vara skrivskyddat. Du kan använda kommandot attrib för att ta bort det skrivskyddade attributet från målkatalogen. Alternativet /f:filespec krävs om källan innehåller mer än en fil. Det här alternativet tillåter jokertecken. Med växeln /y inaktiveras begäran om bekräftelse av överskrivning. Med växeln /d anges att filerna inte ska expanderas, och en katalog över filerna i källan visas.

Fixboot skriver en ny startsektor i systempartitionen.

Fixmbr reparerar startpartitionens huvudstartkod. Variabeln device är ett valfritt namn som anger att enheten kräver en ny MBR (Master Boot Record). Uteslut den här variabeln när målet är startenheten.

Format formaterar en disk. Med växeln /q utförs en snabbformatering. Med växeln /fs anges filsystemet.

Help Om du inte använder variabeln command för att ange ett kommando, visas en lista över alla kommandon som stöds av Återställningskonsolen när du skriver help.

Listsvc visar alla tillgängliga tjänster och drivrutiner på datorn.

Logon visar identifierade installationer av Windows och används för att begära det lokala administratörslösenordet för dessa installationer. Använd detta kommando för att flytta till en annan installation eller underkatalog.

Map visar enhetsmappningarna som är aktuella för tillfället. Inkludera alternativet arc för att ange användning av ARC-sökvägar (Advanced RISC Computing) (formatet för Boot.ini) i stället för Windows-sökvägar till enheter.

MD (Mkdir) fungerar endast inom systemkatalogerna som hör till den aktuella Windows-installationen samt i flyttbara media, i rotkatalogen på valfri hårddiskpartition eller i de lokala installationskällorna.

More/Type visar den angivna textfilen på skärmen.

Rd (Rmdir) fungerar endast inom systemkatalogerna för den aktuella Windows-installationen, flyttbara media, rotkatalogen på valfri hårddiskpartition eller de lokala installationskällorna.

Ren (Rename) fungerar endast inom systemkatalogerna för den aktuella Windows-installationen, flyttbara media, rotkatalogen på valfri hårddiskpartition eller de lokala installationskällorna. Du kan inte ange en ny enhet eller sökväg som mål.

Set används för att visa och ställa in Återställningskonsolens miljövariabler.

Systemroot gör den aktuella katalogen till %SystemRoot%.

Alternativa installationsmetoderna:

Alternativ 1: Använda en Windows XP SP2 CD:

Tryck Start -> Kör, skriv: CD X:i386winnt32.exe /cmdcons, tryck OK. X = cd-spelarens enhetsbokstav

Alternativ 2: Installera återställningskonsollen före du installerar Windows XP SP2:

Alternativ 3: Installera återställningskonsollen genom Windows XP SP2's installationskatalog:

1. Skapa en Windows XP SP2 Installationskatalog. För mer info om hur man gör det gå till: KB 90087

2. Tryck Start, Kör, skriv: sökväg_till_katalogen_du_skapade:i386winnt32.exe /cmdcons.

3. Bekräfta installationen.

4. Starta om datorn.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...