Jump to content

Behöver hjälp med batch program


Recommended Posts

Hej, mitt batch program (nedan) har jag ett litet problem med. När jag väljer det näst sista allternativet (18) så stängs programmet av, någon som vet varför ?

@echo off

title Computer ToolBox

color 2A

cls

goto start

:start

cls

echo What do you wanna do?

echo.

echo.

echo ---------------------

echo        SYSTEM

echo ---------------------

echo 1= Check process list

echo 2= Kill process

echo.

echo ---------------------

echo        DELETE

echo ---------------------

echo 3= Clear VA temp folders

echo 4= Delete Help content

echo 5= Delete .txt files

echo 6= Clear Prefetch folder

echo 7= Clear My Recent Documents

echo.

echo ---------------------

echo        NETWORK

echo ---------------------

echo 8= Do a netstat

echo 9= Ping a computer

echo 10= Do a netview

echo 11= Check your IP configuration

echo 12= Check DNS

echo.

echo ---------------------

echo        HARDDRIVE

echo ---------------------

echo 13= Format a harddrive

echo 14= Check a harddrive

echo.

echo ---------------------

echo        SYSTEM#2

echo ---------------------

echo 15= Open regedit

echo 16= Open the command promt

echo.

echo ---------------------

echo        TOOLS

echo ---------------------

echo 17= Remove msn virus

echo ---------------------

echo        OTHER

echo ---------------------

echo 18= About

echo 19= Exit

echo.

echo Enter here:

set /p input_choise=

if "%input_choise%"=="1" goto one

if "%input_choise%"=="2" goto two

if "%input_choise%"=="3" goto three

if "%input_choise%"=="4" goto four

if "%input_choise%"=="5" goto five

if "%input_choise%"=="6" goto six

if "%input_choise%"=="7" goto seven

if "%input_choise%"=="8" goto aight

if "%input_choise%"=="9" goto nine

if "%input_choise%"=="10" goto ten

if "%input_choise%"=="11" goto eleven

if "%input_choise%"=="12" goto twelv

if "%input_choise%"=="13" goto thirteen

if "%input_choise%"=="14" goto fourteen

if "%input_choise%"=="15" goto fifthteen

if "%input_choise%"=="16" goto sixteen

if "%input_choise%"=="17" goto seventeen

if "%input_choise%"=="18" goto about

if "%input_choise%"=="19" exit

goto start

:one

cls

echo Viewing all active processes on this computer

tasklist

echo Do you want to kill a process now?

echo 1= Yes

echo 2= No, take me back to start

echo Enter here

set /p input_choise=

if "%input_choise%"=="1" goto one

if "%input_choise%"=="2" goto start

:two

cls

echo Type in which process you want to kill

echo.

echo Enter here:

set /p process=

taskkill /IM %process%

pause

goto start

:three

cls

echo This option will safly clear all your temp folders

echo.

echo Enter your Profile below

echo.

echo Enter here:

set /p profile=

del %SYSTEMROOT%%profile%local settingstemp*.*

del %SYSTEMROOT%windowstemp*.*

pause

goto start

:four

cls

echo This will delete all Windows help

echo.

echo WARNING ARE YOU SURE YOU WANT TO DELETE ALL HELP CONTENT?

echo 1= Yes

echo 2= No, take me back to start

if "%input_choise%"=="1" goto del %SYSTEMROOT%windowshelp*.*

if "%input_choise%"=="2" goto start

:five

cls

echo This will delete all .txt file in your Windows folder

echo.

del %SYSTEMROOT%*.txt

pause

goto start

:six

cls

echo This option will clear your Prefetch folder

del %SYSTEMROOT%prefetch*.*

pause

goto start

:seven

cls

echo This option will clear your Recent documents

echo.

echo Enter your profile below:

set /p profile=

del %SYSTEMROOT%"Documents and Settings"%profile%"My Recent Documents"*.*

pause

goto start

:aight

cls

echo This option will performe a netstat

netstat

echo

echo Do you want to ping a computer?

echo 1= Yes

echo 2= No, take me back to start

if "%input_choise%"=="1" goto nine

if "%input_choise%"=="2" goto start

:nine

cls

echo This option lets you ping a computer

echo.

echo Type a Ip adress below

echo.

echo Enter here:

set /p ip=

ping.exe %ip%

pause

goto start

:ten

cls

echo This option will performe a netview

net view

pause

goto start

:eleven

cls

echo This option will performe a ipconfig

ipconfig

pause

goto start

:twelv

cls

echo This option will performe a nslookup

nslookup

echo Write Exit to goto start

pause

goto start

:thirteen

cls

echo This option lets you format a harddrive (you can't format your windows harddrive)

echo.

echo Which drive do you want to format:

set /p hdd=

echo.

echo WARNING ALL DATA WILL BE LOST ARE YOU SURE YOU WANT TO CONTINUE?

echo 1= Yes

echo 2= No, take me back to start

if "%input_choise%"=="1" format %hdd%:

if "%input_choise%"=="2" goto start

:fourteen

cls

echo This option will performe a check disk command

echo.

echo Which drive do you want to check?

set /p hdd=

chkdsk %hdd%:

pause

goto start

:fithteen

cls

echo This option will open the register editor

echo.

echo This program will go back to start

echo as soon as you close the editor.

regedit

pause

goto start

:sixteen

cls

echo This option will open the CMD

command.exe

pause

goto start

:seventeen

cls

echo This option will open up another tool

echo which helps you delete the MSN VIRUS.

msnvirus.bat

pasuse

goto start

:about

cls

echo Computer ToolBox V1.0

echo.

echo This little tool is created by arnada at Hacker Unit

echo With this little tool you don't have to remember

echo all cmd commands, just open this tool and you're

echo done. Updates will be suplied on www.hku.2u.se

echo.

echo.

echo Do you want to quit now?

echo 1= Yes

echo 2= No, take me back to start

if "%input_choise%"=="1" exit

if "%input_choise%"=="2" goto start

Link to comment
Share on other sites

Hej

Du har bara missat lite med "set /p input_choise=" kommandot, så jag tog mig friheten att ändra lite :)

Jag har inte testat alternativ "13" det får du göra själv... ;)

@echo off
title Computer ToolBox
color 2A
cls
goto start

:start
cls
echo What do you wanna do?
echo.
echo.
echo ---------------------
echo         SYSTEM
echo ---------------------
echo 1= Check process list
echo 2= Kill process
echo.
echo ---------------------
echo         DELETE
echo ---------------------
echo 3= Clear VA temp folders
echo 4= Delete Help content
echo 5= Delete .txt files
echo 6= Clear Prefetch folder
echo 7= Clear My Recent Documents
echo.
echo ---------------------
echo         NETWORK
echo ---------------------
echo 8= Do a netstat
echo 9= Ping a computer
echo 10= Do a netview
echo 11= Check your IP configuration
echo 12= Check DNS
echo.
echo ---------------------
echo         HARDDRIVE
echo ---------------------
echo 13= Format a harddrive
echo 14= Check a harddrive
echo.
echo ---------------------
echo         SYSTEM#2
echo ---------------------
echo 15= Open regedit
echo 16= Open the command promt
echo.
echo ---------------------
echo         TOOLS
echo ---------------------
echo 17= Remove msn virus
echo ---------------------
echo         OTHER
echo ---------------------
echo 18= About
echo 19= Exit
echo.
echo Enter here:
set /p input_choise=
if "%input_choise%"=="1" goto one
if "%input_choise%"=="2" goto two
if "%input_choise%"=="3" goto three
if "%input_choise%"=="4" goto four
if "%input_choise%"=="5" goto five
if "%input_choise%"=="6" goto six
if "%input_choise%"=="7" goto seven
if "%input_choise%"=="8" goto aight
if "%input_choise%"=="9" goto nine
if "%input_choise%"=="10" goto ten
if "%input_choise%"=="11" goto eleven
if "%input_choise%"=="12" goto twelv
if "%input_choise%"=="13" goto thirteen
if "%input_choise%"=="14" goto fourteen
if "%input_choise%"=="15" goto fifthteen
if "%input_choise%"=="16" goto sixteen
if "%input_choise%"=="17" goto seventeen
if "%input_choise%"=="18" goto about
if "%input_choise%"=="19" exit
goto start

:one
cls
echo Viewing all active processes on this computer
tasklist
echo Do you want to kill a process now?
echo 1= Yes
echo 2= No, take me back to start
echo Enter here
set /p input_choise=
if "%input_choise%"=="1" goto one
if "%input_choise%"=="2" goto start


:two
cls
echo Type in which process you want to kill
echo.
echo Enter here:
set /p process=
taskkill /IM %process%
pause
goto start

:three
cls
echo This option will safly clear all your temp folders
echo.
echo Enter your Profile below
echo.
echo Enter here:
set /p profile=
del %SYSTEMROOT%%profile%local settingstemp*.*
del %SYSTEMROOT%windowstemp*.*
pause
goto start

:four
cls
echo This will delete all Windows help
echo.
echo WARNING ARE YOU SURE YOU WANT TO DELETE ALL HELP CONTENT?
echo 1= Yes
echo 2= No, take me back to start
if "%input_choise%"=="1" goto del %SYSTEMROOT%windowshelp*.*
if "%input_choise%"=="2" goto start

:five
cls
echo This will delete all .txt file in your Windows folder
echo.
del %SYSTEMROOT%*.txt
pause
goto start

:six
cls
echo This option will clear your Prefetch folder
del %SYSTEMROOT%prefetch*.*
pause
goto start

:seven
cls
echo This option will clear your Recent documents
echo.
echo Enter your profile below:
set /p profile=
del %SYSTEMROOT%"Documents and Settings"%profile%"My Recent Documents"*.*
pause
goto start

:aight
cls
echo This option will performe a netstat
netstat
echo Do you want to ping a computer?
echo 1= Yes
echo 2= No, take me back to start
set /p input_choise=
if "%input_choise%"=="1" goto nine
if "%input_choise%"=="2" goto start:nine
cls
echo This option lets you ping a computer
echo.
echo Type a Ip adress below
echo.
echo Enter here:
set /p ip=
ping.exe %ip%
pause
goto start

:ten
cls
echo This option will performe a netview
net view
pause
goto start

:eleven
cls
echo This option will performe a ipconfig
ipconfig
pause
goto start

:twelv
cls
echo This option will performe a nslookup
nslookup
echo Write Exit to goto start
pause
goto start

:thirteen
cls
echo This option lets you format a harddrive (you can't format your windows harddrive)
echo.
echo Which drive do you want to format:
set /p hdd=
echo.
echo WARNING ALL DATA WILL BE LOST ARE YOU SURE YOU WANT TO CONTINUE?
echo 1= Yes
echo 2= No, take me back to start
set /p input_choise=
if "%input_choise%"=="1" format %hdd%:
if "%input_choise%"=="2" goto start

:fourteen
cls
echo This option will performe a check disk command
echo.
echo Which drive do you want to check?
set /p hdd=
chkdsk %hdd%:
pause
goto start

:fithteen
cls
echo This option will open the register editor
echo.
echo This program will go back to start
echo as soon as you close the editor.
regedit
pause
goto start

:sixteen
cls
echo This option will open the CMD
command.exe
pause
goto start

:seventeen
cls
echo This option will open up another tool
echo which helps you delete the MSN VIRUS.
msnvirus.bat
pasuse
goto start

:about
cls
echo Computer ToolBox V1.0
echo.
echo This little tool is created by arnada at Hacker Unit
echo With this little tool you don't have to remember
echo all cmd commands, just open this tool and you're
echo done. Updates will be suplied on www.hku.2u.se
echo.
echo.
echo Do you want to quit now?
echo 1= Yes
echo 2= No, take me back to start
set /p input_choise=
if "%input_choise%"=="1" goto end
if "%input_choise%"=="2" goto start

:end
exit

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...