Jump to content

Möjlig keylogger.


Recommended Posts

Hej, jag har funnit mig själv keyloggad, och jag har kört scans med AVG Antivir, NOD32, Spyware doctor, Ad-aware och Anti-keylogger men jag är tveksam till att denna okända keylogger är borta för all framtid. Därav har jag kört Hijackthis och fått en rapport som jag lägger in och hoppas få respons på av någon mer insatt, tack på förhand!

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 17:22:21, on 2009-12-25

Platform: Windows Vista (WinNT 6.00.1904)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16945)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\System32\smss.exe

C:\Windows\system32\csrss.exe

C:\Windows\system32\wininit.exe

C:\Windows\system32\csrss.exe

C:\Windows\system32\winlogon.exe

C:\Program Files\AVG\AVG9\avgchsvx.exe

C:\Program Files\AVG\AVG9\avgrsx.exe

C:\Windows\system32\services.exe

C:\Windows\system32\lsass.exe

C:\Windows\system32\lsm.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe

C:\Windows\system32\nvvsvc.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe

C:\Program Files\AVG\AVG9\avgcsrvx.exe

C:\Windows\System32\svchost.exe

C:\Windows\System32\svchost.exe

C:\Windows\System32\svchost.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe

C:\Windows\system32\SLsvc.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe

C:\Windows\system32\nvvsvc.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe

C:\Windows\System32\spoolsv.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe

C:\Program Files\AVG\AVG9\avgwdsvc.exe

C:\Program Files\Spyware Doctor\BDT\BDTUpdateService.exe

C:\Program Files\AVG\AVG9\avgam.exe

C:\Program Files\AVG\AVG9\avgnsx.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe

C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe

C:\Windows\System32\svchost.exe

C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe

C:\Windows\system32\WUDFHost.exe

C:\Program Files\AVG\AVG9\avgemc.exe

C:\Program Files\AVG\AVG9\avgcsrvx.exe

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe

C:\Program Files\AVG\AVG9\avgcsrvx.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsTray.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Windows\RtHDVCpl.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\AVG\AVG9\avgtray.exe

C:\Windows\system32\wuauclt.exe

C:\Windows\ehome\ehtray.exe

C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWTray.exe

C:\Program Files\Pando Networks\Media Booster\PMB.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe

C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\Ad-Aware.exe

C:\Windows\ehome\ehmsas.exe

C:\Program Files\Common Files\Logishrd\KHAL2\KHALMNPR.EXE

C:\Users\LAGGMAN\Desktop\Ventrilo.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wowhead.com/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O2 - BHO: Länkhjälp till Adobe PDF Reader - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Browser Defender BHO - {2A0F3D1B-0909-4FF4-B272-609CCE6054E7} - C:\Program Files\Spyware Doctor\BDT\PCTBrowserDefender.dll

O2 - BHO: (no name) - {3A303EF6-2598-4D2D-B4DA-DEFA7CD0DC51} - (no file)

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgssie.dll

O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O3 - Toolbar: PC Tools Browser Guard - {472734EA-242A-422B-ADF8-83D1E48CC825} - C:\Program Files\Spyware Doctor\BDT\PCTBrowserDefender.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [recinfo352] c:\RecInfo\RecInfo.exe

O4 - HKLM\..\Run: [recinfo] RecInfo.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Kernel and Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NvSvc] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\nvsvc.dll,nvsvcStart

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [skytel] Skytel.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AVG9_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG9\avgtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iSTray] "C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsTray.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSSMSGS] rundll32.exe winamp32.rom,TVMRun

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Pando Media Booster] C:\Program Files\Pando Networks\Media Booster\PMB.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MS_MASTER] RUNDLL32.EXE C:\Users\LAGGMAN\AppData\Local\Temp\xml_inc.dll,i

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NÄTVERKSTJÄNST')

O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe

O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Skicka till OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Ski&cka till OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O13 - Gopher Prefix:

O16 - DPF: {1E54D648-B804-468d-BC78-4AFFED8E262E} (System Requirements Lab) - http://www.nvidia.com/content/DriverDownload/srl/3.0.0.0/srl_bin/sysreqlab3.cab

O18 - Protocol: bwfile-8876480 - {9462A756-7B47-47BC-8C80-C34B9B80B32B} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\GAPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgpp.dll

O20 - AppInit_DLLs: avgrsstx.dll

O23 - Service: AVG E-mail Scanner (avg9emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgemc.exe

O23 - Service: AVG WatchDog (avg9wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Browser Defender Update Service - Threat Expert Ltd. - C:\Program Files\Spyware Doctor\BDT\BDTUpdateService.exe

O23 - Service: Dragon Age: Origins - Content Updater (DAUpdaterSvc) - BioWare - D:\DragonAge\Dragon Age\bin_ship\DAUpdaterSvc.Service.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe

O23 - Service: Logitech Bluetooth Service (LBTServ) - Logitech, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Logishrd\Bluetooth\LBTServ.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: Norman Scheduler Service (Scheduler) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\scheduler.exe

O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe

O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe

O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files\Common Files\Steam\SteamService.exe

--

End of file - 8841 bytes

Link to comment
Share on other sites

Det finns några misstänkta rader där.

Hur vet du har du har råkat ut för en keylogger?

Vad har de olika programmen hittat för något? Klistra gärna in loggar.

En keylogger behöver inte alls synas i en HijackThis-logg.

På sidan http://www.virustotal.com trycker du på Bläddra-knappen och klistrar in följande filnamn i rutan, tryck på Skicka Fil och vänta tills resultatet är klart (Närvarande status blir genomförd). Klistra in resultatet från de olika antivirusprogrammen (inte Övrig information) eller en länk till resultatet här. C:\Users\LAGGMAN\AppData\Local\Temp\xml_inc.dll

Sedan får du leta efter filen winamp32.rom i datorn för jag vet inte i vilken mapp den finns och så låta virustotal kolla upp den.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...