Jump to content

långsam internet anslutning


Recommended Posts

min internet anslutning (trådlös) har plötsligt blivit långsam jag vet inte vad det beror på

här är hijack this loggen finns det något här som kan ha gjort min anslutning långsam

uppskatar all hjälp :)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 22:23:04, on 2011-07-18

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\Canon\IJPLM\IJPLMSVC.EXE

C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program\Norton Internet Security\Engine\19.0.0.128\ccSvcHst.exe

C:\Program\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\Norton Internet Security\Engine\19.0.0.128\ccSvcHst.exe

C:\Program\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe

C:\Program\Analog Devices\SoundMAX\DrvLsnr.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

C:\Program\Canon\Solution Menu EX\CNSEMAIN.EXE

C:\Program\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe

C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program\BitTorrent\BitTorrent.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Documents and Settings\Administratör\Lokala inställningar\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Documents and Settings\Administratör\Lokala inställningar\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Documents and Settings\Administratör\Lokala inställningar\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Documents and Settings\Administratör\Lokala inställningar\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe

C:\Documents and Settings\Administratör\Lokala inställningar\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program\Trend Micro\HiJackThis\cleaner.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.se/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program\Delade filer\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Canon Easy-WebPrint EX BHO - {3785D0AD-BFFF-47F6-BF5B-A587C162FED9} - C:\Program\Canon\Easy-WebPrint EX\ewpexbho.dll

O2 - BHO: Norton Identity Protection - {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} - C:\Program\Norton Internet Security\Engine\19.0.0.128\coIEPlg.dll

O2 - BHO: Norton Vulnerability Protection - {6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C} - C:\Program\Norton Internet Security\Engine\19.0.0.128\IPS\IPSBHO.DLL

O2 - BHO: BitTorrentBar Toolbar - {88c7f2aa-f93f-432c-8f0e-b7d85967a527} - C:\Program\BitTorrentBar\tbBitT.dll

O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\5.7.6406.1642\swg.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: BitTorrentBar Toolbar - {88c7f2aa-f93f-432c-8f0e-b7d85967a527} - C:\Program\BitTorrentBar\tbBitT.dll

O3 - Toolbar: Canon Easy-WebPrint EX - {759D9886-0C6F-4498-BAB6-4A5F47C6C72F} - C:\Program\Canon\Easy-WebPrint EX\ewpexhlp.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O3 - Toolbar: Norton Toolbar - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - C:\Program\Norton Internet Security\Engine\19.0.0.128\coIEPlg.dll

O4 - HKLM\..\Run: [smapp] C:\Program\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DrvLsnr] C:\Program\Analog Devices\SoundMAX\DrvLsnr.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [D-Link AirPlus G] C:\Program\D-Link\AirPlus G\AirGCFG.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ANIWZCS2Service] C:\Program\ANI\ANIWZCS2 Service\WZCSLDR2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CanonSolutionMenuEx] C:\Program\Canon\Solution Menu EX\CNSEMAIN.EXE /logon

O4 - HKLM\..\Run: [iMJPMIG8.1] C:\WINDOWS\IME\imjp8_1\IMJPMIG.EXE /Spoil /RemAdvDef /Migration32

O4 - HKLM\..\Run: [MSPY2002] C:\WINDOWS\system32\IME\PINTLGNT\ImScInst.exe /SYNC

O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002ASync] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /SYNC

O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002A] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /IMEName

O4 - HKLM\..\Run: [Apoint] C:\Program\DellTPad\Apoint.exe

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] "C:\Program\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe" -autorun

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [bitTorrent] "C:\Program\BitTorrent\BitTorrent.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~4\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Google Sidewiki... - res://C:\Program\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_43C348BC2E93EB2B.dll/cmsidewiki.html

O9 - Extra button: (no name) - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - C:\WINDOWS\bdoscandel.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Uninstall BitDefender Online Scanner - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - C:\WINDOWS\bdoscandel.exe

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nwprovau.dll

O16 - DPF: {4B54A9DE-EF1C-4EBE-A328-7C28EA3B433A} (BitDefender QuickScan Control) - http://quickscan.bitdefender.com/qsax/qsax.cab

O16 - DPF: {5D86DDB5-BDF9-441B-9E9E-D4730F4EE499} (BDSCANONLINE Control) - http://download.bitdefender.com/resources/scanner/sources/en/scan8/oscan8.cab

O23 - Service: ANIWZCSd Service (ANIWZCSdService) - Alpha Networks Inc. - C:\Program\ANI\ANIWZCS2 Service\ANIWZCSdS.exe

O23 - Service: Tjänsten Google Update (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Tjänsten Google Update (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Canon Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program (IJPLMSVC) - Unknown owner - C:\Program\Canon\IJPLM\IJPLMSVC.EXE

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: Norton Internet Security (NIS) - Symantec Corporation - C:\Program\Norton Internet Security\Engine\19.0.0.128\ccSvcHst.exe

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

--

End of file - 8367 bytes

Link to comment
Share on other sites

Avinstallera BitTorrentBar Toolbar.

Orsak: http://www.systemlookup.com/CLSID/71917-tbBitT_dll_tbBit0_dll_tbBit1_dll_tbBit2_dll_prxtbBitT_dll_prxtbBit0_dll_prxtbBit1_dll_prxtbBit2_dll.html

Hur uppför sig internet-anslutningen om du stänger av BitTorrent?

får jag fråga en sak?

brukar mottaget vara snabbare än skickat på trådlös internet för hos mig är mottaget långsammare

Link to comment
Share on other sites

Har du provat ansluta datorn med kabel, och köra bredbandskollen (www.bredbandskollen.se) och se vad du får ut för hastighet, och så att den är ungefär överensstämmande med det som du har i ditt abbonemang.

Prova också ev att starta om din router/modem.

För att köra bredbandskollen och få rättvisande resultat så skall den EJ köras på trådlös uppkoppling utan när du har datorn uppkopplad med sladd, vad får du DÅ för reslutat av tjänsten, samt hur matchar detta det du har i ditt abbonemang? (detta är enbart för att utesluta vart felet skall kunna vara, om din leverantör leverear för dålig hastighet eller om det är ditt trådlösa som inte fungerar korrekt)

En del bredbandsabbonemang idag har en högre nedladdningshastighet och en långsammare hastighet för uppladdning medan vissa har samma upp och ner.

Edited by si3rra
Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
  • 8 months later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...